IMG_3706.JPG 1 (2).JPG IMG_20200918_092652.jpg

E-shop

Pevné nože - ruční výroba
(7 položek)
Nožířská ocel
(2 položek)
Tréninkové zbraně
(3 položek)

 NOŽE -  KRAV MAGA GYM

 

Adresa:

Krav Maga s.r.o.

www.kravmaga-plzen.cz

Na Výsluní 679/3

Plzeň,326 00

IČO:29114071

 

Osobní odběr zboží je  možný pouze po domluvě.  Nejsme klasická prodejna.

 Dotazy a objednávky přijímáme objednávkovým formulářem, mailem – info@kravmaga-plzen.cz,, případně  telefonicky 731251241.

 Doprava a balné

Pokud se nedomluvíme jinak, zboží odesíláme Českou poštou, jako balík do ruky, na dobírku.

Dodací lhůta

Pokud je u položky uvedeno " skladem".., máme příslušný počet kusů. V takovém případě zboží odešleme zpravidla do 24 hodin.

Pokud to uvedeno není, zřejmě budeme vyrábět a domluvíme  jiný  termín dodání, podle potřeby.

 Záruka

Záruka je standardně 2 roky od data prodeje. Vztahuje se pouze na vady z výroby. Nevztahuje se na jakékoli mechanické poškození. Dodáváme pouze originální  zboží vlastní výroby.

 

 

 

 

 

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují  a zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Krav Maga s.r.o., Na Výsluní 679/3,Plzeň, 32600, IČO:29114071 a kupujícího, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  na adrese www.kravmaga-plzen.cz.

 

Úvodní ustanovení, objednávka a uzavření kupní smlouvy.

1.Internetový obchod je provozován na výše uvedené webové adrese(dále jen obchodní web).

2.Veškeré popisky a fotografie zboží umístěné na obchodním webu jsou informativního charakteru a pro prodávajícího z nich nevyplývá povinnost uzavřít kupní smlouvu týkající se zobrazeného či popisovaného zboží.  Ustanovení § 1732  občanského zákoníku se na tento případ nevztahuje.

3.Na obchodním webu jsou uvedeny ceny zboží. Tyto jsou konečné a platí tak,jak jsou na obchodním webu uvedeny

4.Na obchodním webu jsou uvedeny rovněž informace spojené s expedicí  zboží. Tyto platí tak, jak jsou uvedeny, pouze v rámci České Republiky. Prodávající si vyhrazuje právo je upravit podle aktuálních sazeb přepravních společností.

5.Veškeré objednávky , potvrzené společností Krav Maga s.r.o. jsou závazné. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky  přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek, rovněž tak i cenu zboží a expediční náklady v platném znění, nebylo-li  v daném případě písemně  dohodnuto jinak.   Potvrzením objednávky  na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany(pro kupujícího i pro Krav Maga s.r.o.). Taková objednávka má charakter kupní smlouvy ( pouze pokud je objednané zboží skladem) a řídí se ustanovením § 1827/2 z.č.89/2012 Sb.

Odeslanou a potvrzenou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

6.Objednávka se stává platnou s podmínkou, že  kupující dodá veškeré údaje a náležitosti pro její realizaci. Zejména adresu místa dodání a specifikaci objednaného zboží. 

 1. S každou objednávkou je odeslán i daňový doklad. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Krav Maga s.r.o. Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím zboží pouze v případě, že uhradil stanovenou kupní cenu.

8.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Ne však se zpětnou platností.

 

Práva a povinnosti kupujícího

1.Při objednání zboží je kupující  povinen uvádět pravdivé údaje. Veškeré případné škody způsobené nepravdivými či neúplnými údaji jdou k jeho tíži.

2.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit konečnou  cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením konečné kupní ceny zboží.

 1. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z případné databáze, učiní –li tak písemnou formou.
 2. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutné doručovat zboží opakovaně nebo jinak, než bylo uvedeno v původní objednávce, náklady s tím spojené hradí kupující. V případě, že kupující řádně expedovanou objednávku nepřevezme, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s marnou snahou vynaloženou na její doručení.

5.Kupující  tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského  zákoníku. 

 

Práva a povinnosti prodávajícího

1.Prodávající je povinen držet všechna osobní data poskytnutá kupujícím jako důvěrná. A je povinen je vymazat,pokud o to kupující písemnou formou požádá.

 1. Prodávající má právo odstoupit od jakékoli smlouvy či  objednávky  a to i bez udání důvodu. O odstoupení bude informovat kupujícího e-mailem či telefonicky, podle údajů uvedených v objednávce. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

1.Kupující, který je spotřebitelem, tj. dle ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to formou odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uveřejněného na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře spotřebiteli bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší.

 1. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující zašle prodávajícímu do konce čtrnáctidenní lhůty oznámení o odstoupení dle § 1829 NOZ, kopii daňového dokladu a dále ve smyslu ust. § 1831 NOZ ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží nejlépe tak, aby to bylo v případě potřeby prokazatelné. Na adresu: Na Výsluní 679/3,Plzeň, 32600. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu buď fyzickým dodáním na provozovnu, nebo odesláním na výše uvedenou adresu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
 2. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu, a to ve smyslu ust. § 1833 NOZ. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží do vrácené kupní ceny. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, překontrolovat a přezkoušet.
 3. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal dle § 1832/1 NOZ, a to za zboží nakoupené přes e-shop kupujícím převodem na účet kupujícího. Pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dle § 1832 odst. 2 NOZ. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká.
 5. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 NOZ od smlouvy:
 6. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží), b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
 7. d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, e) o dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, f) na dodávku novin, periodik a časopisů, g) spočívající ve hře nebo loterii,
 8. h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Dodací podmínky

Platba za zboží a způsob doručení

 1. Zboží zaslané na dobírku bude odesláno jako dobírkový balík s využitím služeb Česká pošta s.p. K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši aktuálně stanovené přepravcem - Česká pošta s.p. 2. Osobní odběr zboží není možný.

Expediční a dodací lhůta

1.Zboží prodávající expeduje ve lhůtě 1 až 7 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Dodací lhůta je závislá na rychlosti  doručení zboží přepravcem.

Odpovědnost za poškození zboží

Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží dobírkou nebo balíkem, převzetím od dopravce.

Prohlídka zboží

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při přechodu odpovědnosti za poškození zboží, tzn. bezprostředně po jeho převzetí.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 3. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpovědnosti za poškození zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění dle § 1921 odst. 2 NOZ. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.
 4. Kupující je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční podmínky uvedené v českém jazyce a těmito se řádně řídit.

Práva z vadného plnění, záruční a reklamační podmínky

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v odstavci 2 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, s výjimkou: -zboží, u kterého byla ujednána nižší cena z důvodu vady zboží -opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užitím -u použitého zboží vada odpovídající opotřebení, kterou věc měla již při převzetí kupujícím
 6. Právo z vadného plnění rovněž kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc vadu má nebo kupující sám vadu způsobil.
 7. Podstatné porušení smlouvy dle § 2106 NOZ a) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo: -na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy, -na odstranění vady opravou věci, -na přiměřenou slevu z kupní ceny, - na odstoupení od smlouvy. b) Kupující v tomto případě, při oznámení vady, sdělí prodávajícímu, které právo si zvolil. Změnu způsobu odstranění vadného plnění může kupující poté provést jen se souhlasem prodávajícího, to neplatí, pokud kupující požadoval opravu věci a tato je neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. V případě, že si kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz. níže.
 8. Nepodstatné porušení smlouvy - § 2107 NOZ a) V případě, že vadné plnění je jen nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. b) Pokud prodávající neodstraní vadu včas, nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit. c) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu části má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo do smlouvy odstoupit. d) Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci § 2112 NOZ.

Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc odeslána, běží lhůta od dojítí věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost.
 2. Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené: -neodborným použitím či skladováním zboží -mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním -živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) -jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)

Místo uplatnění reklamace

 1. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. V případě reklamace kupující prodávajícího předem kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, z důvodu dohody na dalším postupu. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je nutno předložit doklad o nákupu zboží a udání důvodu reklamace. Doklad pro vyřízení reklamace v záruční době je uznán pouze pokladní doklad, popř. faktura. Reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Za okamžik reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 2. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo zásilkovou službou).
 3. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nesplňující záruční podmínky) může prodávající požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace.

Ochrana osobních údajů

1.Vyplněním závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní, obchodní a marketingové potřeby prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 1. Při objednání jsou požadovány základní informace kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující dává souhlas k zasílání informačních e-mailů, případně poštovních zásilek prodávajícího, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti prodávajícího. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

Závěrečná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem vyvěšení na níže uvedených internetových stránkách.

2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupení ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Plzni  dne 1.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouzdro ze staré myslivecké brašny - na Stratofighter
Pouzdro ze staré myslivecké brašny - na Extremu RAO II
Houbař 1
Houbař 2
Oprava ručky
Štvanec
Přebroušení, ručka a pouzdro / Tracker - Tom Brown
Opaskové pouzdro na kapesní nůž